PROCEDIMENT INSCRIPCIONS

DISSABTE, 21 i DILLUNS, 23 D’ABRIL es realitzaran les inscripcions amb número d’ordre del sorteig realitzat a l’Institut Barcelona Esports.

A partir del 24 d’abril es realitzaran les inscripcions sense número de sorteig, en l’horari:

De dilluns a divendres, de 8 a 13 i 15 a 20 h.

El pagament es pot pagar en efectiu o targeta de crèdit.

Cada persona només pot inscriure els membres directes de la família.

Els pares/mares/tutors que no puguin formalitzar personalment la inscripció, poden delegar-la a altres

persones portant l’autorització (segons model que poden recollir a PSJ o amb un escrit propi)  adjuntant

fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i de l’autoritzat.

Documents que CAL PORTAR quan realitzin la inscripció:

Fotocòpia targeta sanitària nen/a

Full d’autorització i fotocòpies DNI (en cas de delegar la inscripció)

Documents que CAL MOSTRAR quan realitzin la inscripció:

DNI pare/mare/tutor

Llibre de família

Carnet de vacunació (en cas de no tenir, cal presentar certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents). Si el nen o la nena no ha estat vacunat caldrà presentar un certificat mèdic oficial sobre el seu estat de salut.

Full autorització