Objectius Generals I Específics Precampus I Campus

PRECAMPUS (4 i 5 anys)

 • Objectiu general
 • Objectius específics
Objectiu general
 • Mostrar l’activitat física i l’esport com una forma més de gaudir dels temps de lleure, proporcionant activitats lúdico-físiques adaptades al moment evolutiu dels infants.
Objectius específics
 • Gaudir durant la pràctica d’activitat física.
 • Incrementar el coneixement, el control del propi cos i l’autoestima, a través del treball de les habilitats motrius bàsiques.
 • Adquirir hàbits d’ordre, seguretat i higiene durant la pràctica d’activitat física.
 • Relacionar-se amb els altres amb respecte, col·laboració i acceptació de la diferència.

CAMPUS POLIESPORTIU (de 6 a 16 anys)

 • Objectiu General
 • Objectius Específics
Objectiu General
 • Presentar l’activitat física i l’esport com un recurs per gaudir del temps de lleure, proporcionant activitats lúdico-esportives per fomentar valors i hàbits de salut propis de l’activitat física i l’esport.
Objectius Específics

 6 – 9 ANYS

 • Gaudir del descobriment i la pràctica de diverses modalitats d’activitat física i esportiva.
 • Explorar les capacitats expressives i motrius del propi cos, adaptant-les a diferents situacions.
 • Adquirir hàbits de benestar, seguretat, higiene i respecte pel material i les instal·lacions durant la pràctica d’activitat física.
 • Desenvolupar actituds de col·laboració, acceptant la discrepància.

 10 – 16 ANYS

 • Gaudir del descobriment i la pràctica de diverses modalitats esportives, participant activament en la seva organització i desenvolupament.
 • Superar reptes en situacions esportives i prendre decisions, tant individualment com en cooperació.
 • Relacionar-se amb els altres de forma solidària i tolerant.
 • Respectar companys, monitors, normes, material i instal·lacions, abans, durant i després de la pràctica esportiva.
 • Consolidar hàbits de benestar, de seguretat i higiene.
 • Valorar els efectes positius de la pràctica d’activitat física per a la salut integral de la persona.