PROGRAMACIÓ DE L’APRENENTATGE DE LA NATACIÓ

La programació de l’ensenyament de la natació es divideix en quatre grans àrees de continguts,dels quals se’n deriven els objectius:
 • Adaptació al medi aquàtic: flotació, respiració i propulsió
 • Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsics: habilitats aquàtiques (salts,desplaçaments, girs, llançaments i recepcions i equilibris)
 • Iniciació a la tècnica d’estils: habilitats específiques.
 • Perfeccionament de la tècnica d’estils: habilitats específiques

En cada un d’aquests blocs de continguts, hi tenen més o menys presència algun dels altres, o tots. No son blocs impermeables i deslligats entre si; tot el contrari. Així doncs, en el primer bloc hi trobarem una gran presència d’habilitats aquàtiques com el salt,  els desplaçaments, entre d’altres. Cal tenir clar, però, que el treball d’aquestes habilitats no és l’objectiu del bloc d’Adaptació al medi aquàtic. En el bloc de Domini del medi aquàtic, hi haurà una gran presència de la respiració, per exemple, tot i que no com a eix central. Finalment, en els dos blocs d’Iniciació i  perfeccionament de la tècnica d’estils, les habilitats aquàtiques i seran molt presents, sobretot com a element motivador i com a eix de metodologies globals. Aquestes quatre àrees es divideixen alhora en nivells d’aprenentatge (colors), seqüenciats en  trimestres.
El mètode emprat es basa en els estils d’ensenyaments cognitius per mantenir a l’alumne actiu i motivat a través de tasques en forma jugada combinades amb el treball de les habilitats específiques.


CAPACITATS FINALS (OBJECTIUS TERCER TRIMESTRE)

L’alumne/a ha de ser capaç de:
 • 1. COLOR BLANC (I) (distància de 5/7 m.). Adaptació al medi aquàtic
1. COLOR BLANC (I) (distància de 5/7 m.). Adaptació al medi aquàtic
 • Gaudir de les activitats realitzades en el medi aquàtic.
 • Desplaçar-se vertical i/o horitzontalment amb material i sense ajut del/la tècnic/a.
 • Iniciar-se en el desplaçament ventral amb bombolla.
 •  Desenvolupar les habilitats aquàtiques: entrada a l’aigua amb o sense ajut (assegut o dempeus)
 • 2. COLOR BLANC (II) (distància de 5/7 m.). Adaptació al medi aquàtic
 • 3. COLOR GROC (distància de 7/10 m.). Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsics
 • 4. COLOR VERD (distància de 10/15 m.). Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsics
 • 5. COLOR LILA (distància de 15/25 m.). Iniciació a la tècnica d’estils
 • 6. COLOR BLAU (distància de 25 m.). Iniciació a la tècnica d’estils
 • 7. COLOR TARONJA (distància de 50 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
 • 8. COLOR VERMELL (distància de 50/100 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
 • 9. COLOR NEGRE (distància de 50/100 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
2. COLOR BLANC (II) (distància de 5/7 m.). Adaptació al medi aquàtic
 • Aconseguir autonomia: desplaçament ventral sense bombolla (mínim 5 m.): amb seguretat i sense ajut.
 •  Desplaçar-se en posició dorsal sense ajut del/la tècnic/a amb bombolla o pilota mantenint la horitzontalitat.
 •  Controlar de forma bàsica la respiració, amb i sense desplaçament: inspiració, espiració i apnea.
 • Evolucionar en les habilitats aquàtiques: saltar sense ajut a l’aigua (de diferents formes i sense establir des d’on)
 •  Adquirir hàbits d’ordre i d’higiene: dur tovallola, sabatilles, dutxar-se i desar el material.
3. COLOR GROC (distància de 7/10 m.). Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsics
 • Desplaçar-se en posició ventral amb moviment circular altern de braços (10-12 m.)
 • Desplaçar-se en posició dorsal sense elements auxiliars mantenint la horitzontalitat (10-12 m.)
 • Realitzar propulsió de peus en posició ventral submergint el cap a l’aigua (12 m.)
 • Experimentar la flotació: fer-ho en posició ventral i dorsal.
 • Desenvolupar les hab. aquàtiques: llançaments i recepcions sense precisió (diferent material)
 • Iniciar el salt de cap des de la vorera: corbar l’esquena i deixar-se caure.
 • Adquirir hàbits d’ordre i d’higiene: dur tovallola, sabatilles, dutxar-se i tenir cura del material.
4. COLOR VERD (distància de 10/15 m.). Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsics
 • Desplaçar-se ventralment coordinant la respiració amb el moviment circular altern de braços (cames estirades, 15 m.)
 •  Desplaçar-se en posició dorsal coordinant el moviment  circular altern del braços (cames estirades, 10 m.)
 • Realitzar immersions: baixar al fons de la piscina amb ajut (petits) o sense ajut (grans)
 • Desenvolupar les hab. aquàtiques: saltar des del bloc de sortida amb control corporal (entrada de peus)
 • Recordar els hàbits d’higiene i ordre anteriors afegint el respecte pel propi cos i el dels altres.
5. COLOR LILA (distància de 15/25 m.). Iniciació a la tècnica d’estils
 • Dominar els segments corporals en l’estil de crol, coordinant-los amb la respiració durant 15 m.(cames juntes i peus relaxats)
 • Dominar els segments corporals en l’estil d’esquena durant 15 m. (cames juntes i peus relaxats)
 • Realitzar amb control corporal el punt-mort de crol sense material (15 m.)
 •  Realitzar amb control corporal el punt-mort d’esquena sense material (15 m.)
 •  Coordinar de forma bàsica els segments corporals en l’estil de braça amb la respiració.
 • Desenvolupar les hab. aquàtiques: saltar bé de cap (sense marcar cap altura) i fer una immersió horitzontal.
 •  Respectar els hàbits d’ordre i d’higiene: col·laborar amb el/la tècnic/a en el correcte desenvolupament de la sessió.
6. COLOR BLAU (distància de 25 m.). Iniciació a la tècnica d’estils
 • Nedar 25 m. de l’estil de crol amb estil correcte (coordinació de la respiració i dels segments corporals)
 • Nedar 15 -25 m. de l’estil d’esquena ajuntant el rolido d’espatlles i la correcte entrada de la mà a l’aigua.
 • Coordinar els segments corporals i la respiració en l’estil de braça.
 • Realitzar de forma bàsica el viratge de l’estil de crol i d’esquena.
 • Entrar a l’aigua de cap o de peus i desplaçar-se per sota l’aigua amb busseig tipus granota (10-15 m.)
 •  Respectar el tècnic, les normes d’ordre i d’higiene.
7. COLOR TARONJA (distància de 50 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
 • Nedar 50 m. de l’estil de crol amb control dels segments corporals i del rolido d’espatlles.
 • Nedar 50 m. de l’estil d’esquena amb control dels segments corporals i del rolido d’espatlles.
 • Nedar 25 m. de l’estil de braça amb bona coordinació de la respiració i dels segments corporals.
 • Experimentar la coordinació bàsica de braços i cames en l’estil de papallona.
 • Bussejar 15-20 m.
 • Millorar la coordinació del viratge i la fase subaquàtica de crol i d’esquena.
 • Treballar les sortides de competició des del bloc de sortida: executar correctament la flexió i l’impuls de cames.
 •  Respectar les normes d’ordre i d’higiene.
8. COLOR VERMELL (distància de 50/100 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
 • Nedar 100 m. de l’estil de crol amb una correcte col·locació dels segments corporals i optimitzant la respiració.
 •  Nedar 100 m. de l’estil d’esquena amb una correcte  col·locació dels segments corporals i un bon control del rolido d’espatlles.
 • Nedar 50 m. de l’estil de braça amb una correcte col·locació dels segments corporals (buscar amplitud) i coordinant la respiració.
 • Nedar 15 m. de l’estil de papallona amb una correcte extensió del colze durant el recobrament i coordinant la respiració.
 • Realitzar la sortida, la fase subaquàtica i el viratge de crol i esquena correctament.
 • Conèixer i experimentar les bases del salvament aquàtic: experimentar les preses i els arrossegaments bàsics.
 • Respectar les normes d’ordre i d’higiene.
9. COLOR NEGRE (distància de 50/100 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
 • Millorar la condició física: capacitat cardiovascular i resistència muscular. Nedar 300 m. estils (papallona no) amb viratges.
 • Millorar la condició física: potència cardiovascular i muscular. 25 m. de crol i d’esquena amb estil correcte a màx. velocitat.
 •  Nedar 25 m. de papallona amb bona coordinació de la respiració i dels segments corporals i amplitud en les braçades.
 •  Realitzar la sortida de competició de crol i d’esquena correctament.
 • Conèixer i experimentar les bases del waterpolo: desplaçaments i controls-llançaments de pilota bàsics.
 •  Respectar les normes d’ordre i d’higiene.

PROPOSTA DE CONTINGUTS A TREBALLAR PER NIVELLS

Aquests continguts d’exemple, entre molts d’altres, cal seqüenciar-los durant els trimestres, seguint una progressió lògica amb un grau creixent de dificultat
 • CONTINGUTS COLOR BLANC (I) (distància de 5/7 m.). Adaptació al medi aquàtic
CONTINGUTS COLOR BLANC (I) (distància de 5/7 m.). Adaptació al medi aquàtic
 • Empatia del/la tècnic/a amb l’alumne/a. Confiança per part de l’alumne/a com a condició per poder adaptar-se el més aviat possible.
 • Acostament al medi aquàtic utilitzant diversos materials auxiliar, complementaris i recreatius (joguines)
 • Habilitats aquàtiques:
  • Entrada a l’aigua buscant l’autonomia del/la alumne/a, fent servir material auxiliar que ho faciliti.
  •  Jocs de desplaçaments, ventral i dorsal, i girs dins el l’aigua utilitzant materials motivadors amb i sense suport del/la tècnic/a.
 • Capacitats perceptiu motrius dins l’aigua (esquema corporal):
  • Control tònic (tensió-relaxació)
  • Percepció i control bàsic de la respiració.
 • Capacitats perceptiu motrius dins l’aigua: percepció espai-temps.
 • Utilització d’estris/materials que facilitin la flotació dins l’aigua (maniguets)
 •  El joc com mitjà per gaudir de les activitats al medi aquàtic.
 • Familiarització i adaptació al medi mitjançant jocs de descoberta i cooperatius.
 •  Participació activa en les activitats i/o jocs proposats.
 •  Obtenció de satisfacció/plaer per les activitats realitzades al medi aquàtic.
 •  Adquisició de pautes d’ordre: col·laboració a l’hora de recollir el material.
 • CONTINGUTS COLOR BLANC (II) (distància de 5/7 m.). Adaptació al medi aquàtic
 • CONTINGUTS COLOR GROC (distància de 7/10 m.). Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsic
 • CONTINGUTS COLOR VERD (distància de 10/15 m.). Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsics
 • CONTINGUTS COLOR LILA (distància de 15/25 m.). Iniciació a la tècnica d’estils
 • CONTINGUTS COLOR BLAU (distància de 25 m.). Iniciació a la tècnica d’estils
 • CONTINGUTS COLOR TARONJA (distància de 50 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
 • CONTINGUTS COLOR VERMELL I NEGRE (distància de 50 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
CONTINGUTS COLOR BLANC (II) (distància de 5/7 m.). Adaptació al medi aquàtic
 • Aconseguir autonomia: desplaçament ventral sense bombolla (mínim 5 m.): amb seguretat i sense ajut.
 •  Desplaçar-se en posició dorsal sense ajut del/la tècnic/a amb bombolla o pilota mantenint la horitzontalitat.
 •  Controlar de forma bàsica la respiració, amb i sense desplaçament: inspiració, espiració i apnea.
 • Evolucionar en les habilitats aquàtiques: saltar sense ajut a l’aigua (de diferents formes i sense establir des d’on)
 •  Adquirir hàbits d’ordre i d’higiene: dur tovallola, sabatilles, dutxar-se i desar el material.
CONTINGUTS COLOR GROC (distància de 7/10 m.). Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsic
 • Obtenció del domini bàsic en el medi aquàtic: flotabilitat, propulsió i respiració.
 • Flotació:
  • Experimentació de la flotabilitat amb diferents posicions del cos.
  • Comprovació de les variacions en la flotació utilitzant la combinació de la tensió-relaxació de diferents parts del cos.
  • Control i consciència corporal en el medi aquàtic: la posició horitzontal.
 •  Propulsió:
  • Jocs de desplaçament: utilitzant els segments corporals (braços i cames) com a propulsió. Posició ventral i dorsal.
  • Desplaçament en diferents direccions mitjançant formes jugades, combinant la
   posició horitzontal amb la vertical.
  • Propulsió de cames mantenint l’horitzontalitat amb material auxiliar. Posició
   ventral i dorsal.
  • Automatització del moviment no codificat de braços i cames per desplaçar-se
   ventral i dorsalment.
 • Respiració:
  • Iniciació a la coordinació de la respiració dins l’aigua durant desplaçaments de
   tota mena.
  • Ús de material auxiliar i/o complementari per treballar la coordinació de la respiració (no fusta)
  • Control de la respiració en funció de la posició de cos.
  • Coordinació de la propulsió ventral amb les diferents fases respiratòries.
 • Habilitats aquàtiques:
  • Creativitat a través dels salts d’entrada a l’aigua.
  • Posicions inicials diverses durant l’entrada a l’aigua.
  • Experimentació de l’equilibri estàtic i dinàmic.
  • Iniciació als girs utilitzant materials complementaris i/o recreatius.
  •  Pràctica dels llançaments i recepcions amb diferents tipus de material i des de diverses posicions corporals.
 • Inici de les Immersions.
 • Adquisició de pautes d’ordre: col·laboració a l’hora de recollir el material.
 • La importància de material personal: sabatilles, barnús, casquet de bany.
 • La dutxa com a element bàsic d’higiene; abans i després de l’activitat.
CONTINGUTS COLOR VERD (distància de 10/15 m.). Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsics
 • Propulsió:
  • en posició ventral amb extremitats inferiors (amb o sense material).
  • en posició dorsal amb extremitats superiors (amb o sense material).
  • en posició ventral utilitzant una braçada més o menys circular, apropant-se a l’estil de crol.
  • en posició dorsal utilitzant una braçada més o menys circular, apropant-se a l’estil d’esquena.
 • Repiració:
  • Coordinació de la respiració durant la propulsió de tren inferior amb material auxiliar.
  • Coordinació de la respiració segons el tipus, ritme i velocitat de la braçada (posició ventral).
  • Coordinació de la respiració amb diferents tipus de desplaçament (en posició
   dorsal).
  • Coordinació de la respiració amb les diferents palanques propulsores.
  • Treball d’apnees a través de formes jugades.
 • Habilitats aquàtiques:
  • Treball d’equilibris estàtics i dinàmics amb material.
  • Diferents formes de desplaçar-se durant una immersió.
  • Pràctica i diferenciació de les parts d’un salt a l’aigua.
  • Diversitat en els tipus de salts donant pautes, afavorint la creativitat de l’alumne/a (sempre prioritzant la seguretat).
  • Entrada a l’aigua des de diferents alçades amb o sense material complementari.
  • Pràctica de la tècnica correcta de l’impuls previ a l’entrada a l’aigua.
  • Respecte pel propi cos i el dels altres.
  • Coneixement del risc present en les activitats a la piscina.
CONTINGUTS COLOR LILA (distància de 15/25 m.). Iniciació a la tècnica d’estils
 • Propulsió:
  • Pràctica dels desplaçaments en posició ventral i dorsal amb material divers.
  • Experimentació de la tracció de braços en diferents posicions com a manera de
   propulsar-se.
  • Propulsió en posició ventral i dorsal amb el tren inferior i amb els braços estirats per darrera del cap (amb i sense material auxiliar)
  • Iniciació del rolido d’espatlles a través del punt-mort d’esquena.
  • Control del temps d’execució de la braçada en posició ventral i dorsal a través
   del punt-mort.
  • Control del temps d’execució de la patada en posició ventral i dorsal a través
   del punt-mort.
  • Jocs de desplaçaments, diversificant el tipus de propulsió i la posició corporal.
 •  Respiració:
  • Coordinació de la respiració amb la propulsió de cames i braços en els desplaçaments ventrals i dorsals.
  • Iniciació de la respiració bilateral treballada a través del punt-mort de crol.
  • Experimentació del busseig tipus granota i d’apnees estàtiques breus.
  •  Immersions horitzontals i verticals controlant l’apnea.
  • Coordinació de la respiració durant les immersions.
  • Relació entre la respiració i el ritme de la remada.
 • Iniciació a la tècnica dels estils alternatius (crol i esquena):
  • Coneixement bàsic de les posicions dels segments corporals en l’estil de crol i
   d’esquena.
  • Coordinació del desplaçament en l’estil de crol i d’esquena amb la respiració.
  • Control dels segments corporals en l’estil de crol i d’esquena coordinant-los amb la respiració (crol) durant 15 m. (cames juntes i peus relaxats)
 • Iniciació a la tècnica dels estils simultanis (braça):
  • Experimentació lliure de la base de l’estil de braça a grans trets.
  • Pràctica de desplaçaments lliures en base a la patada i la remada de braça sense buscar cap rigor tècnic acurat.
  • Coordinació bàsica dels segments corporals en l’estil de braça.
  • Coordinació de la tècnica de braçada i patada amb diferents ritmes conjuntament amb la respiració.
 • Habilitats aquàtiques:
  • Desplaçaments amb diferents ritmes (ràpid, lent, continu, discontinu, etc.) Coordinant-los amb una respiració eficient
  • Experimentació de tot tipus de girs sobre els diferents eixos: transversal, longitudinal, extern, etc.
  • Coordinació de l’impuls de cames amb la curvatura del cos en el salt de cap.
  • Salt de cap (sense marcar cap alçada)
  •  Salt de cap amb diferents alçades de vol prioritzant la tècnica més eficaç i
   correcta.
  • Equilibris estàtics i dinàmics.
 • Control corporal: discriminació entre moviments tensos i relaxats.
 • Col·laboració amb el/la tècnic/a en el correcte desenvolupament de la sessió.
 • Normes d’ordre: puntualitat.
 • Respecte per la resta de companys alhora de realitzar qualsevol tipus de treball.
 • Participació activa en les sessions i el joc col·lectiu.
CONTINGUTS COLOR BLAU (distància de 25 m.). Iniciació a la tècnica d’estils
 • Iniciació a la tècnica de l’estil de crol:
  • Pràctica de la tècnica correcta de remada en l’estil de crol.
  • Introducció del moviment oscil·lant d’espatlles (rolido) i la correcta entrada de la mà a l’aigua en l’estil de crol.
  • Introducció la respiració bilateral i el moviment oscil·lant d’espatlles (rolido) en l’estil de crol.
  • Introducció dels canvis de ritme en l’estil de crol.
 • Iniciació a la tècnica de l’estil d’esquena:
  • Coordinació general de l’estil d’esquena mantenint la horitzontalitat i els genolls submergits.
  • Coordinació de la respiració amb el ritme i tipus de propulsió en posició dorsal.
  • Introducció del moviment oscil·lant d’espatlles (rolido) i la correcta entrada de la mà a l’aigua en l’estil d’esquena.
  • Utilització del material auxiliar per concentrar-se en la tècnica del rolido.
  • Coordinació de la remada en posició dorsal amb respiració.
  • Introducció dels canvis de ritme en l’estil d’esquena.
 • Iniciació a la tècnica de l’estil de braça:
  • Introducció dels temps d’execució de l’estil de braça a través del punt-mort de braça.
 • Experimentació de diferents posicions de braços per propulsar-se.
 • Pràctica d’immersions mitjançant formes jugades.
 • pràctica de l’apnea durant els desplaçaments subaquàtics.
 • Experimentació del busseig dorsal.
 • Experimentació amb diferents posicions de braços en el desplaçament ondulatori tipus dofí.
 • Habilitats aquàtiques:
  • Pràctica de girs de tot tipus sobre diferents eixos.
  • Pràctica dels girs durant una immersions mitjançant formes jugades.
  •  Experimentació dels girs amb recolzament a la paret.
  • Coordinació de les diverses fases del salts de cap.
  • Salt de cap des del bloc de sortida.
 • Tècnica de viratges:
  • Experimentar amb les bases dels viratges de l’estil de crol i d’esquena.
 • Recordatori de les normes d’ordre i d’higiene.
CONTINGUTS COLOR TARONJA (distància de 50 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
 • Tècnica de l’estil de crol:
  • Treball de la braçada amb material auxiliar.
  • Treball de la patada amb material auxiliar.
  • Correcte flexió i extensió del colze i correcte posició de la mà durant la remada.
  •  Treball de la flexió i extensió del colze durant el recobrament (amplitud de braçada)
  • Control dels segments corporals i del rolido d’espatlles i coordinant la respiració.
 • Tècnica de l’estil d’esquena:
  •  Treball de la braçada amb material auxiliar.
  • Treball de la patada amb material auxiliar.
  • Correcte flexió i extensió del colze i correcte posició de la mà durant la remada.
  • Treball del rolido d’espatlles i de l’amplitud de braçada.
  • Control dels segments corporals i del rolido d’espatlles.
 • Tècnica de l’estil de braça:
  • Coordinació de la patada i de la braçada adequant la respiració.
  • Control dels segments corporals i coordinació de la respiració.
  • Coordinació general de l’estil introduint la correcte posició dels peus durant la
   patada.
  • Pràctica dels temps d’execució de l’estil conjuntament amb una respiració
   eficient.
  • Coordinació de la respiració a través del treball del punt-mort de braça.
 • Tècnica de l’estil de papallona:
  • Experimentació variant les posicions i tipus de traccions dels segments corporals.
  • Experimentació de la braçada amb tot tipus de patades.
  • La coordinació bàsica de braços i cames.
  • Coordinació de la respiració de forma eficient.
  • Ús de material complementari per facilitar la pràctica per separat de la tècnica de braços i cames en l’estil de papallona (aletes: faciliten la continuïtat de
   l’estil)
 • Habilitats aquàtiques:
  • Desplaçament tipus dofí amb fusta i aletes (cicles de dues patades experimentant diferents amplituds i freqüències)
  • Control de l’apnea en els desplaçaments subaquàtics: presa i expulsió de l’aire.
  • Bussejar una distància de 15 –20 m. de forma eficient.
 • Habilitats coordinatives:
  • treball d’automatismes per aconseguir la màxima eficàcia en la braçada.
  •  Treball de diferents ritmes de braçades coordinant la respiració.
  • Experimentació de diferents amplituds de braçada buscant l’eficàcia.
 • Tècnica de viratges:
  • Experimentació de les fases dels viratges de l’estil de crol i d’esquena.
  • Coordinació bàsica de les fases d’un viratge en els estil de crol i d’esquena.
  • Millora de la coordinació de la fase subaquàtica de l’estil de crol i d’esquena.
 • Tècnica de sortida de competició:
  • Experimentació des del bloc de sortida de la correcta flexió i impuls de cames.
  • Pràctica de l’entrada a l’aigua des del bloc de sortida buscant amplitud.
 • Respecte per les normes d’ordre i d’higiene.
CONTINGUTS COLOR VERMELL I NEGRE (distància de 50 m.). Perfeccionament de la tècnica d’estils
 • Tècnica de l’estil de crol:
  • Coordinació de la tècnica amb diferents ritmes de respiració (vermell)
  • 100m. amb una correcte col·locació dels segments corporals i optimitzant la respiració (vermell)
 • Tècnica de l’estil d’esquena:
  • Variació de la velocitat i l’amplitud de braçada coordinada amb el rolido d’espatlles (vermell)
  • 100m. amb una correcte col·locació dels segments corporals i un bon control
   del rolido d’espatlles (vermell)
 • Tècnica de l’estil de crol i d’esquena: diferenciar entre diferents ritmes d’execució.
 • Tècnica de l’estil de braça:
  • Cerca de la màxima eficiència en la coordinació de la braçada i la patada.
  • Correcte flexió i extensió dels colzes i correcte posició del palmell de la mà
   durant la remada.
  • La sortida i l’entrada del cap durant la remada i el recobrament.
  • 50m. amb una correcte col·locació dels segments corporals coordinant la respiració (vermell)
 • Tècnica de l’estil de papallona:
  • Treball de la coordinació de la respiració durant el cicle sencer.
  • Experimentació de la segona patada.
  • 15m. amb una correcte extensió del colze durant el recobrament coordinant la
   respiració (vermell)
  • Correcta execució del recobrament de la braçada (vermell)
  • Ús de material (aletes) per facilitar la pràctica analítica de la braçada i la patada de papallona (vermell)
  • 25m. amb bona coordinació de la respiració i dels segments corporals i amplitud en les braçades (negre)
 • Domini del estils:
  • Obtenció d’una correcta coordinació entre els diferents estils i la respiració dins d’una mateixa prova (combinació d’estils)
  • Millora en els temps d’execució de la prova tot mantenint una correcta tècnica.
 • Condicionament físic:
  • Pràctica de diferents mètodes d’entrenament cardiovascular amb el crol i l’esquena com a estils de treball.
  • El mètode continu com a base del treball de resistència.
  • Adquisició de resistència a través del domini del ritme.
  • El mètode intervàlic (treball a diferents ritmes) com a eina per treballar la resistència, vèncer la fatiga i automatitzar els canvis de ritme.
  • El mètode de sèries (intercalar fases de treball amb fases de descans) com a eina per millorar tant la capacitat com la potència aeròbica i anaeròbica.
  • Ús de material complementari que intensifiqui les condicions de treball (resistència i potència muscular): pull-boy, pales, aletes, etc.
  • Capacitat cardiovascular i resistència muscular. 300m. estils (papallona no) amb viratges.
  • Potencia anaeròbica i muscular: 25m. estil crol i esquena amb correcta execució a màxima velocitat.
 • Tècnica de viratge:
  • Automatització dels girs amb propulsió en els estils de crol i esquena.
  • Introducció dels viratges de braça i papallona: execució bàsica.
 • Tècnica de sortida de competició:
  • Coordinació de les fases de vol i la fase subaquàtica (desplaçament tipus dofí) dels estils de crol i d’esquena.
  • Sortida d’esquena; execució bàsica de la flexió i l’impuls de cames.
  • Millora en la coordinació de l’impuls, posició corporal, immersió i desplaçament en la sortida d’esquena.
  • Consecució d’una bona tècnica de sortida (més eficient possible) utilitzant busseig ondulatori tipus dofí en la part subaquàtica.
  • Sortida de braça i papallona; execució bàsica.
  • Sortida, fase subaquàtica i viratge de crol i d’esquena eficientment (vermell)
  • Sortida, fase subaquàtica i viratge de crol, esquena, braça i papallona eficientment (negre)
 • Tècniques de salvament aquàtic:
  • Experimentació de les bases del salvament aquàtic: desplaçament amb cap a fora i immersió vertical.
  • Experimentació de les preses, escapolides i els arrossegaments bàsics.
  • Experimentació dels tipus d’arrossegaments bàsic amb material.
 • Waterpolo:
  • Experimentació dels desplaçaments, controls i llançaments de pilota bàsics.
  • Coneixement bàsic del reglament.
 • Foment del gust per les activitats a la piscina.
 • Puntualitat i respecte pel grup i l’equip tècnic.

JUSTIFICACIÓ DE L’ENSENYAMENT DE LA NATACIÓ A TRAVÉS DEL CURRÍCULUM DE LES ETAPES DE L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA (SEGONS LOE)

“La finalitat de l’educació infantil en els centres és contribuir al desenvolupament emocional i
afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies,
proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives
d’aprenentatge.” segons el Decret 181/2008, de 9 de setembre. Currículum del segon cicle
d’educació infantil.
“L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació primària ha de
fonamentarse en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i competències relacionades
amb el cos i la seva activitat motriu que contribueix al desenvolupament integral de la persona
i a la millora de la qualitat de vida (…)” segons el Decret 142/2007 DOGC núm. 4915.
Currículum d’educació física de l’educació primària.
“El desenvolupament personal i la millora de la qualitat de visa són finalitats fonamentals de
l’educació obligatòria. La matèria d’educació física ha de tenir un paper primordial en el
desenvolupament de les competències centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora
corporal i la forma física i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d’activitats
esportives individuals i col·lectives.” segons el Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 (Currículum
d’educació física de l’educació secundària).

JUSTIFICACIÓ DE L’ENSENYAMENT DE LA NATACIÓ A TRAVÉS DEL CURRÍCULUM DE LA SEGONA ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL

 • CAPACITATS
 • OBJECTIUS
CAPACITATS
 1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
  • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
  • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
 2. Aprendre a pensar i a comunicar.
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitja dels diversos llenguatges.
 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
  • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 4. Aprendre a conviure i a habitar el món.
  • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
OBJECTIUS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

 • Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional coneixent el
  propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.
 •  Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
 • Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els
  hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
 • Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressarse mitjançant la paraula, el gest i el joc.
 • ÀREES DE CONTINGUTS
ÀREES DE CONTINGUTS
 • Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos: parts, canvis
  físics, etc., així com de les seves possibilitats: emocionals, sensorials i perceptives, motrius afectives i relacionals, expressives i cognoscitives. Integració de les  descobertes en un esquema i una imatge corporals de bases sòlides i flexibles.
 • Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi
  personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes.
 • Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular,
  equilibri, postures diverses i respiració.
 • Organització progressiva de la lateralitat.
 • Relacions afectives i comunicatives.
 • Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines referides a la cura del cos.
 •  Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius.
 • Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups social, tot establint
  relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l’entorn proper.
 • Observar, escoltar i experimentar.
 • Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions.

PROPOSTA CURRICULAR DE NATACIÓ. PRIMERA I SEGONA ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL

En l’Etapa d’Educació Infantil plantegem com objectiu principal la formació global de la
personalitat del nen. Es per això, que incloem les bases necessàries, dins l’àmbit psicomotor,
perquè el nen arribi a adquirir les tècniques instrumentals suficients per a assolir aquesta
formació. Considerem, doncs, que l’educació psicomotora és una part fonamental en l’etapa
d’educació infantil i el medi aquàtic, a través de les habilitats aquàtiques, ens ofereix moltes
possibilitats d’experiències motrius diverses. En aquesta etapa l’objectiu bàsic és la
familiarització amb el medi aquàtic i la progressiva adaptació a aquest.
A més a més, a través del joc, oferim al nen el descobriment d’un món on l’esquema corporal,
sensorial i de relació, es pot desenvolupar i millorar. Tot plegat queda reflectit en la nostra
programació en la qual potenciem tots aquests elements bàsics per a la formació del nen.
 • OBJECTIUS
 • CONTINGUTS
 • COMPETÈNCIES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • OBJECTIUS
 • CONTINGUTS
OBJECTIUS

Adaptació al medi aquàtic

 • Familiaritzar-se amb el medi aquàtic.
 • Establir relacions positives i de confiança amb el/la tècnic/a i els companys.
 • Conèixer el propi cos dins l’aigua.
 • Expressar-se corporalment dins l’aigua.
 • Experimentar els possibles moviments, propulsions i flotacions dins l’aigua amb i  sense ajut del/la tècnic/a.
 • Experimentar inspiració/aspiració en el medi aquàtic.
 • Adaptar-se a l’entrada a l’aigua.
 • Aconseguir autonomia real, sense materials auxiliars, dins l’aigua.
 • Participar en totes les activitats que es desenvolupen.
 • Experimentar el joc com a motiu de plaer.
CONTINGUTS
 • Adaptació al medi aquàtic: establiment de relacions positives envers el/la monitor/a i
  els companys.
 • Capacitats perceptiu motrius dins l’aigua (esquema corporal)
  • Control tònic (tensió-relaxació)
  • Percepció i control bàsic de la respiració.
 • Capacitats perceptiu motrius dins l’aigua: percepció espai-temporal.
 • Habilitats aquàtiques:
  • Descoberta de les possibilitats de moviment, de propulsió i de flotació dins del
   medi.
  • Introducció amb salt al medi (amb o sense ajut)
 • L’autonomia dins l’aigua (sense maniguets ni bombolles)
 • Gust per les activitats a la piscina.
 • Participació en totes les activitats que es desenvolupen.
COMPETÈNCIES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • Desenvolupament personal: treball i cura del propi cos i la motricitat, assumint actituds
  i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu.
 • Pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada, contribuint a sentir-se be
  amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i el desenvolupament del benestar personal.
 • Experimentació del cos i el moviment com a instruments d’expressió i comunicació.
 • Adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació per i amb els altres,
  transferibles a l’activitat quotidiana (jocs, esports, etc.)
OBJECTIUS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

 • Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració per
  l’elaboració de l’autoimatge, l’autoestima i l’autoconfiança.
 • Apreciar els efectes beneficiosos envers la salut de l’exercici físic i de l’adquisició
  d’hàbits higiènics, alimentaris i posturals.
 • Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius per resoldre i adaptar el moviment a les necessitats de cada situació.
 • Seleccionar i aplicar de forma eficaç i autònoma, principis i regles per resoldre
  problemes motors en la pràctica d’activitats físiques.
 • Participar en jocs com a element d’aproximació als altres, seleccionant les accions i
  controlant l’execució de les mateixes, prèvia valoració de les pròpies possibilitats.
 • Regular i dosificar l’esforç, assolint un nivell d’autoexigència d’acord amb les pròpies
  possibilitats i les característiques de la tasca.
 • Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns sense discriminacions, per mitjà de la participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.
 • Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com a elements culturals, propis i d’altres cultures, mostrant una actitud crítica tant des de la perspectiva de participant com d’espectador.
CONTINGUTS

El cos: imatge i percepció

 • Vivència del propi cos en situacions referents a la tensió, la relaxació i la respiració.
 • Experimentació del cos en postures corporals diferents.
 • Experimentació, exploració i discriminació de diferents sensacions.
 • Afirmació de la lateralitat.
 • Aplicació del control tònic i de la respiració al control motor.
 • Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri.
 • Realització d’activitats en les intervingui l’equilibri estàtic i dinàmic.
 • Adquisició del desenvolupament de l’equilibri estàtic i dinàmic en situacions c complexes.
 • Execució de diferents situacions que provoquin la coordinació de moviments.
 • Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius, de forma
  econòmica i equilibrada.
 • Execució de moviments amb certa dificultat amb els segment corporals no dominants.
 • Percepció espai – temps.
 • Resolució de l’estructura de l’espai i del temps en accions i situacions complexes.
 • Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

 • Experimentació de diferents formes i possibilitats del moviment i d’execució i control
  d’habilitats motrius bàsiques.
 • Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i especifiques en medis i situacions
  conegudes i estables.
 • Adaptació de l’execució de les habilitats motrius a entorns de pràctica de complexitat
  creixent, amb eficiència i creativitat
 •  Elaboració i adquisició d’un control motriu i domini corporal previ a l’acció.
 • Execució d’activitats de condicionament físic orientades a la millora de les habilitats
  motrius.
 • Participació de forma activa i autònoma en la resolució de problemes motrius.
 • Disposició a participar en activitats diverses acceptant l’existència de diferències en el
  nivell d’habilitat.
 • Apreciació de l’esforç tant individual com col·lectiu en les activitats físiques.

Activitat física i salut

 • Adquisició d’hàbits bàsics higiènics, alimentaris i posturals relacionats amb l’activitat
  física.
 • Adquisició d’autonomia en la higiene personal.
 • Pràctica habitual d’exercicis d’escalfament, de control de l’esforç i de recuperació abans, durant i després de la realització de l’activitat física.
 • Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física i utilització dels materials i els espais d’acord amb unes normes.
 • Valoració de la relació entre l’activitat física i la salut i el benestar en el present i en el
  futur.
 • Respecte per les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física.

Expressió corporal

 • Exploració de les capacitats expressives del cos i del moviment.
 • Adequació dels moviments a estructures espai – temporals.

El joc

 • Participació en diferents tipus de joc.
 • Confiança en les pròpies possibilitats i esforç en els jocs.
 • Realització de jocs de diferents modalitats i de dificultat creixent.
 • Pràctica d’habilitats bàsiques d’iniciació esportiva en situacions de joc.
 • Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el joc.
 • Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.
 •  Comprensió, acceptació i compliment de les normes del joc.

PROPOSTA CURRICULAR DE NATACIÓ. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’activitat aquàtica dirigida als alumnes d’aquesta etapa escolar, es desenvolupa tenint en compte el currículum d’Educació Primària dins el marc de l’Educació Física. L’objectiu d’aquesta etapa és reforçar l’adaptació al medi aquàtic i treballar el domini d’aquest medi i els desplaçaments bàsics durant el cicle inicial i el primer any del cicle mitjà. Posteriorment, i fins l’últim curs del cicle superior, es treballa la iniciació i el perfeccionament de la tècnica d’estils.
La proposta pretén desenvolupar i reforçar l’aparell motor i psicomotor de l’alumne/a perquè mitjançant un treball globalitzat arribi a concretar les seves estructures físiques i psíquiques. Hi ha tot una sèrie de factors intrínsecs a l’activitat aquàtica, relacionats amb els continguts que es proposen al currículum de l’educació física:

• Mitjançant l’activitat aquàtica i el joc, els nens aprenen a utilitzar les seves capacitats i destreses. Així mateix, descobreixen, valoren, exploren, i desenvolupen les seves possibilitats motrius i aquàtiques.
• Com a tota activitat física, la motivació és un factor molt important, doncs facilita molt l’aprenentatge; la piscina és un element motivador en la pràctica d’exercici físic.
• En aquesta línia també és important la relació que s’estableix entre els alumnes i entre alumne i monitor; aquest últim ha d’estimular l’alumne/a a provar les activitats proposades desdramatitzant una situació angoixant i convertint-la en quelcom atractiu i agradable.
• Finalment, cal parlar dels hàbits d’higiene; és imprescindible informar sobre les mesures higièniques que qualsevol persona ha de tenir en compte en relació a la seva pràctica física.
 • OBJECTIUS
OBJECTIUS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

 1.  Adaptació al medi aquàtic
  • Familiaritzar-se amb el medi aquàtic.
  • Establir relacions positives i de confiança amb el/la tècnic/a i els companys.
  • Conèixer el propi cos dins l’aigua.
  • Expressar-se corporalment dins l’aigua.
  • Experimentar els possibles moviments, propulsions i flotacions dins l’aigua amb i sense ajut del/la tècnic/a.
  • Experimentar inspiració/aspiració en el medi aquàtic.
  • Adaptar-se a l’entrada a l’aigua.
  • Aconseguir autonomia real, sense materials auxiliars, dins l’aigua.
  • Participar en totes les activitats que es desenvolupen.
  • Experimentar el joc com a motiu de plaer.
  • Respectar les normes d’ordre i higiene
 2. Domini del medi aquàtic i desplaçaments bàsics
  • Assegurar l’autonomia dins del medi aquàtic.
  • Contrastar les postures vertical -horitzontal.
  • Experimentar inspiració / aspiració per via nasal / bucal.
  • Percebre l’espai i el temps.
  • Adaptar-se a diverses postures a l’aire en el moment de saltar a l’aigua.
  • Adequar els moviments amb el control corporal.
  • Millorar la coordinació utilitzant elements auxiliars.
  • Contrastar aspiracions / inspiracions amb els desplaçaments bàsics
  •  Adaptar-se a la flotabilitat en diferents posicions.
  • Consolidar les molt diverses formes de propulsió.
  • Treballar salts, girs, desplaçaments, llançaments, recepcions i equilibris de diverses formes.
  • Aconseguir una resposta motriu utilitzant habilitats bàsiques.
  • Aplicar les habilitats bàsiques a situacions noves.
  • Respectar el propi cos i el dels altres.
  • Ser conscient del risc en les activitats aquàtiques.
  • Experimentar el joc com a motiu de plaer.
  • Entendre l’activitat aquàtica com a mitjà de relació amb els altres.
  • Respectar les normes d’ordre i higiene.
 3. Iniciació a la tècnica d’estils
  • Adequar els moviments amb control corporal i respiració.
  • Utilitzar els segments corporals amb correcció.
  • Fer servir el control de la respiració en la coordinació de moviments.
  • Reforçar la coordinació dinàmica general.
  • Adaptar la coordinació de braços i peus als estils de crol i esquena.
  • Propulsar-se de forma eficient.
  • Adoptar la coordinació de braços i peus en l’estil de braça.
  • Buscar el ritme propi.
  • Aplicar girs i sortides a l’estil de crol i d’esquena.
  • Entendre l’activitat aquàtica com a mitjà de relació.
  • Reafirmar el joc social i col·lectiu.
  • Aprendre a aplicar les normes durant els jocs.
  • Ser responsable de la pròpia higiene, del material utilitzat i d’acomplir les normes.
 4. Perfeccionament de la tècnica dels estils
  • Dominar l’estil de crol, esquena i braça, així com millorar la coordinació de l’estil de papallona.
  • Utilitzar amb precisió els segments corporals, adoptant postures hidrodinàmiques.
  • Establir un ritme respiratori adequat a cada intensitat d’exercici.
  • Millorar l’estructura i funcions orgàniques.
  • Millorar la condició física, utilitzant elements de sobrecàrrega: pales, aletes, gomes, entre d’altres mètodes.
  •  Augmentar la capacitat d’esforç.
  • Dominar els girs i sortides aplicats als estils de crol i esquena.
  • Descobrir i resoldre situacions conflictives del joc.
  • Conèixer nocions de salvament aquàtic i waterpolo.
  • Ser responsable de la pròpia higiene, del material utilitzat i d’acomplir les normes.

JUSTIFICACIÓ DE L’ENSENYAMENT DE LA NATACIÓ A TRAVÉS DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ FÍSICA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 • COMPETÈNCIES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • OBJECTIUS
COMPETÈNCIES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA
 • Desenvolupament personal: treball i cura del propi cos i la motricitat, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu.
 • Pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada, contribuint a sentir-se be amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i el desenvolupament del benestar personal.
 • Experimentació del cos i el moviment com a instruments d’expressió i comunicació.
 • Adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació per i amb els altres, transferibles a l’activitat quotidiana (jocs, esports, etc.)
OBJECTIUS

L’alumne/a ha de ser capaç de:

 • Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l’activitat física comporta per a la salut individual i col·lectiva.
 • Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i la qualitat de vida.
 • Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l’eficiència i la riquesa motriu i la millora de condició física per respondre davant de diferents situacions.
 • Manifestar autonomia en l’organització i planificació de l’activitat física, consolidada com a hàbit de vida saludable.
 • Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l’àmbit de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició física.
 • Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació.
 • Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l’afany de millora personal.
 • Mostrar habilitats i actitud de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.
 • Adoptar una actitud crítica davant del tractament del cos, l’activitat física i l’esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

Condició física i salut

 • Identificació de les parts d’una pràctica física: escalfament, activitat física i exercicis de baixa intensitat.
 • Realització d’exercicis i jocs apropiats per a l’escalfament general.
 • Realització de jocs per a la millora de la condició física.
 • Reconeixement de les qualitats físiques relacionades amb la salut: resistència aeròbica i flexibilitat.
 • Control i valoració de la freqüència cardíaca com a indicador del grau d’esforç.
 • Reconeixement de la relació entre hidratació i activitat física.
 • Valoració d’hàbits saludables com una bona alimentació, el descans i l’activitat física, i identificació d’hàbits de risc.
 • Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i la vida quotidiana.
 • Pràctica d’exercicis per a la millora del to muscular i postura corporal.
 • Atenció a la higiene personal després de fer activitat física.

Jocs i esports

 • Aplicació de les habilitats motrius als esports individuals i col·lectius.
 • Execució de jocs per a la comprensió de les fases del joc col·lectiu: atac i defensa.
 • Pràctica d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels esports individuals, col·lectius i d’adversari; la seva tècnica i tàctica.
 • Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.
 • Cooperació en les funcions atribuïdes en un equip per a la consecució d’objectius comuns.
 • Respecte i acceptació de les normes de joc, les activitats i els esports practicats.
 • Valoració de l’esportivitat per sobre de la consecució de resultats.
 • Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut

PROPOSTA CURRICULAR DE NATACIÓ. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L’activitat aquàtica dirigida als alumnes d’aquesta etapa escolar està situada dins el model educatiu, per tant ens centrem bàsicament en activitats aquàtiques dirigides a alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. L’objectiu d’aquesta etapa és reforçar el perfeccionament dels estils (objectius ja esmentats en l’etapa d’Educació Primària) i la pràctica d’algunes de les
disciplines de la natació. Així doncs, a més de l’ensenyament de la natació, realitzem crèdits variables de Salvament Aquàtic -Primers auxilis i Waterpolo.
 • Crèdit de waterpolo:
 • Crèdit de salvament aquàtic i primers auxilis:
Crèdit de waterpolo:

la finalitat d’aquest crèdit és que l’alumne/a assoleixi els objectius següents:

L’alumne/a ha de ser capaç de:

 • Conèixer les bases que conformen l’esport del waterpolo.
 • Utilitzar les habilitats i destreses motrius bàsiques en situacions de joc reals durant la pràctica del waterpolo.
 • Participar activament en les diferents activitats proposades i valorar els aspectes que fomenten el respecte i la cooperació entre els participants.
 • Fomentar normes d’ordre i higiene personal; així com de respecte per les instal·lacions on es desenvolupa l’activitat i el material emprat.
Crèdit de salvament aquàtic i primers auxilis:

la finalitat d’aquest crèdit és que l’alumne/a assoleixi els objectius següents:

L’alumne/a ha de ser capaç de:

 • Conèixer les bases del salvament aquàtic i primers auxilis.
 • Utilitzar les habilitats i destreses motrius bàsiques en situacions de joc reals durant la pràctica del salvament aquàtic i primers auxilis.
 • Participar activament en les diferents activitats proposades i valorar els aspectes que fomenten el respecte i la cooperació entre els participants.
 • Fomentar normes d’ordre i higiene personal; així com de respecte per les instal·lacions on es desenvolupa l’activitat i el material emprat.