POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Federació Catalana de Natació és titular del lloc web http://www.piscinasantjordi.cat i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris.

La FCN té especial interès en assegurar la confidencialitat i la seguretat de les seves dades personals facilitades a través del web, motiu pel qual s’ha actualitzat aquesta clàusula  sobre Política de Privacitat, que té per objecte informar el usuari/a de la política de Protecció de Dades que aquesta entitat té implantada.

Per tot això i de conformitat amb el que s’estableix en el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), que serà aplicable des del 25 de maig de 2018 i en virtut del principi de transparència pel qual es regeix aquesta entitat, a continuació posem a la seva disposició la informació rellevant relativa al tractament de dades personals, a la fi i efecte que conegui en tot moment, com tractem les seves dades, amb quina finalitat i els drets que li assisteixen en aquest aspecte.

La visita al lloc web www.natacio.cat no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, essent totalment anònima i en cap cas, pot ser associada a un usuari concret i identificat. En el supòsit que es subministrin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada normativa de protecció de dades, que es desenvolupa en aquesta informació.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Federació Catalana de Natació

CIF: G65123143

Adreça: C/ Diputació 237 baixos 1 – 08007 Barcelona

Correu electrònic: federacio@natacio.cat

Web: www.piscinasantjordi.cat

 

Quines dades tractem?

Les dades personals que consisteixen en informació que identifica o permet identificar a persones individuals com poden ser el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, dades de visites al web, etc.

Això no obstant, informem que per a la prestació dels serveis que la FCN pugui facilitar, podrà implicar el tractament d’altres categories de dades no incloses en aquesta enumeració, però en tot cas l’usuari serà informat de les condicions de privacitat específiques per a cada cas i sol·licitat el seu consentiment, conforme a la normativa aplicable.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

La FCN tracta les dades sol·licitades per a la prestació d’un servei relacionat amb la seves funcions, així com per a altres finalitats que l’usuari/a permeti o autoritzi en els termes que es fixen en aquesta Política de Privacitat.

 

Com hem obtingut les seves dades?

En tot cas, la recollida de dades de caràcter personal es realitzarà únicament i exclusivament mitjançant els formularis publicats en el web i en els correus electrònics que els usuaris puguin trametre a la FCN.

Pel cas que la FCN disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que voluntàriament introdueix les seves dades. La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per la FCN exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas. Cada formulari de la FCN inclou una clàusula específica de privacitat per tal que l’usuari doni expressament i voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

 

Durant quin període de temps conservem les seves dades?

La FCN conservarà les dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari, per tal d’acomplir les obligacions legals necessàries.

Així mateix, quan les dades personals obtingudes deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual es van recollir, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Això no obstant, la FCN pot utilitzar cookies durant la prestació del servei del lloc web, tot i que la següent informació que se n’obtingui es conservarà per un període màxim de dotze mesos.

– Nom de domini del proveïdor d’accés a Internet (PSI) i/o direcció IP d’accés a la xarxa, per tal d’elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten el lloc web.

– La data i l’hora d’accés al nostre lloc web, per tal d’esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les hores puntes.

– La direcció d’Internet des de la que va sortir el link que dirigeix el lloc web, per tal de conèixer l’efectivitat dels diferents enllaços i en el seu cas banners que apunten al servidor, per tal de potenciar els que ofereixen millors resultats.

– El nombre de visitants diaris de cada secció, per tal de conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut.

  1. informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.
 

Com garantim la seguretat de les seves dades?

La FCN ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en el Reglament (UE) 2016/679, així com el que s’estableixi en la resta de normativa que li sigui d’aplicació, per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant i es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb relació a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Per tot això, adoptarà les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Això no obstant, l’usuari o visitant ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Per altra banda, informem els usuaris que el present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres pàgines. S’informa que la FCN no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

 

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat i l’interès legítim, que constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès tingui per objecte el tractament de les seves dades per complir la finalitat del servei a facilitar.

 

 

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Les dades personals obtingudes no seran cedides a tercers sense el consentiment exprés del titular de les dades.

Únicament s’intercanviaran dades personals amb tercers destinataris quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, així com les que siguin legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d’aplicació.

Pel que fa a les categories dels destinataris, es podrà compartir informació personal de l’usuari amb el personal de la FCN. Això no obstant, la FCN té com a norma aplicar al tractament de dades el principi de confidencialitat i secret professional. Per això, les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de la FCN i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials i l’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

També es podran notificar les dades personals a tercers degudament habilitats legalment, quan sigui necessari per complir amb una obligació legal, per sol·licitud de les autoritats judicials o qualsevol altra autoritat en funció de la normativa vigent que resulti d’aplicació.

Quant per la necessitat de realització del servei sol·licitat s’hagi de facilitar les dades personals a encarregats del tractament situats fora de la UE, sempre garantint un nivell adequat de protecció, s’informarà prèviament l’usuari sobre la identificació del tercer i se sol·licitarà el seu consentiment de manera expressa.

 

Quin són els seus drets quan ens faciliti dades?

De conformitat amb allò que estableix la normativa aplicable, l’interessat té la possibilitat d’exercitar de forma lliure i gratuïta els següents drets:

* Accés: Permet a l’usuari accedir a les seves dades personals i obtenir informació sobre si la FCN està tractant dades personals pròpies i en cas afirmatiu, li dona dret a obtenir informació sobre aquestes dades.

* Rectificació: Permet a l’usuari corregir errors i modificar dades que resultin inexactes o incompletes.

* Supressió: Permet suprimir dades quan no siguin necessàries per a les finalitats perquè es van facilitar.

* Limitació: Permet que sota les condicions establertes legalment, el tractament de dades es pugui paralitzar, per la qual cosa la FCN no podrà tractar aquestes dades i únicament les conservarà per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

* Oposició: Els interessats podran oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i pels motius relacionats amb la seva situació particular.

* Portabilitat: També podran els interessats sol·licitar la portabilitat de les seves dades, que consisteix en rebre les seves dades personals, per tal de poder transmetre-les directament a altre responsable en un format interoperable i autosuficient, essent necessari per a l’exercici d’aquest dret que l’usuari proporcioni una adreça de correu electrònica vàlida.

* Revocació: També teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments pel que els heu atorgat.

 

 

Com poden exercir els drets?

De conformitat amb la normativa vigent, l’usuari que figuri a la base de dades de la FCN, pot exercir els seus drets mitjançant sol·licitud signada tramesa per correu ordinari i acompanyada de fotocòpia d’un document oficial d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir o similar), indicant en la sol·licitud de l’escrit quin dret vol exercir i remetent-lo a la següent adreça postal: C/ Diputació, núm. 237, baixos 1a – 08007 Barcelona, o adjuntant igualment l’escrit de sol·licitud signat i la fotocòpia del document d’acreditació per correu electrònic a l’adreça: federacio@natacio.cat.

Si es desitja aclarir qualsevol aspecte relacionat amb la política de privacitat de la FCN, en relació als usuaris que visitin aquest lloc web, poden contactar mitjançant la següent direcció de correu electrònic: federacio@natacio.cat.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, adreça postal C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.