• ACCÉS A LA INSTAL.LACIÓ
 • MESURES HIGIÈNIQUES
 • NETEJA I DESINFECCIÓ CONSTANT
 • CONTROL DE LA QUALITAT DE L’ AIGUA DE LA PISCINA OLÍMPICA
 • CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
ACCÉS A LA INSTAL.LACIÓ
 • L’aforament del Centre Esportiu sempre està controlat i s’ajustarà als criteris establerts en cadascuna de les fases de desconfinament. Estarà actualitzat contínuament i es podrà visualitzar a la pantalla situada al vestíbul de l’entrada del centre.
 • Per accedir al Centre Esportiu:
  • cal portar la vostra mascareta de casa i utilitzar-la sempre (excepte per nedar i a la dutxa)
  • cal esperar el torn, mantenint la distància de seguretat
  • rentar-vos el calçat en la catifa preparada amb líquid virucida
  • a l’entrada netejar-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic
 • Classes dirigides: cal anotar-se a l’entrada, al punt de rebuda abans d’accedir al control d’accés dels torns.
 • El control d’accés es realitza amb polsera de proximitat empenyent el torniquet amb la cama o l’avantbraç (mai amb les mans). A l’espai Fitness caldrà portar la polsera posada.
 • Les persones amb mobilitat reduïda haureu de fer ús de l’elevador de forma individual
MESURES HIGIÈNIQUES
 • Hem realitzat les analítiques físic-químiques i microbiològiques, de l’aigua de la piscina, superfícies i aire. Així mateix, les operacions i analítiques de control de prevenció de la Legionel·la. Disposeu dels corresponents certificats al taulell d’informació.
 • L’empresa IBERTRAC (especialitzada i autoritzada), ha realitzat una desinfecció de xoc certificada contra coronavirus i altres organismes. La certificació corresponent la podeu consultar al taulell d’informació.
 • Sempre trobareu les mesures higièniques i de protecció adequades per a la pràctica esportiva durant les diferents fases de des confinament progressiu.
 • Les persones usuàries haureu d’extremar les mesures d’higiene especialment en els espais de pràctica d’activitat.
 • L’ús de tovallola a la sala de fitness i a les d’ activitats dirigides serà obligatori i indispensable.
 • Queda totalment prohibit qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part del Centre Esportiu, especialment zona de vestidors i dutxes.
 •  L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència d’un acompanyant.
 • No podreu fer servir els assecadors de mans i cabells de vestidors o de lavabos per mitjà de dispositius d’aire calent.
 • Disposareu de papereres, amb tapa i pedal, on poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús.
 • Les fonts d’aigua romandran tancades. Recomanable portar la beguda per hidratar-se.
 • Inicialment la zona termal (bany de vapor i sauna seca) romandrà tancada.
NETEJA I DESINFECCIÓ CONSTANT
 • Tenim molta cura amb la higiene i condicionament de les instal·lacions amb tasques de manteniment, desinfecció i control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar compliment a totes les mesures sanitàries i higièniques.
 • Per tal d’evitar que moltes persones toquin les manetes o tiradors, mantindrem, en la mesura del possible, les portes obertes.
 • Mantenim un control de la higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions i material esportiu de forma habitual i constant d’acord amb l’ús que se’n pugui fer. Per a cada tipus d’àrea, material o equip, s’assignarà una freqüència diària d’operacions de neteja i d’operacions de desinfecció.
 • A les rutines de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents (poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, penjadors, i altres elements de similars característiques) i s’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu i desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
 • Als lavabos i altres serveis comuns fem la neteja i desinfecció, 6 vegades al dia.
 • Sempre que es requereixi el nostre personal disposa de material d’higiene i prevenció.
CONTROL DE LA QUALITAT DE L’ AIGUA DE LA PISCINA OLÍMPICA
 • Desinfecció constant de l’ aigua del vas mitjançant el sistema de depuració: dosificació automàtica dels productes desinfectants i sistema de filtratge continu.
 • Regulació automàtica dels paràmetres, mantenint diàriament els paràmetres amb una concentració residual de clor lliure entre 0,5 – 2,0 mg/l i pH entre 7,2- 8 (d’acord amb el RD 742/2013 pel que s’ estableixen els criteris tècnic-sanitaris de las piscines).

Segons l’Organització Mundial de la Salut, una concentració residual de clor lliure de ≥0.5 mg / l en l’aigua de la piscina durant un mínim de 30 minuts de contacte a un pH <8 és suficient per eliminar virus embolcallats com els coronavirus.

 • Recirculació de làmina d’aigua amb sistema desbordant.
 • Renovació d’aigua mitjançant aportació d’aigua nova de la xarxa.
 • Analítiques periòdiques de control físic-químic i microbiològic de l’aigua mitjançant un laboratori autoritzat.
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
 • Realitzem la ventilació per mitjans mecànics conservats en bon estat de manteniment, neteja i grau de desinfecció adient.
 • Maximitzem la quantitat d’ aire exterior que aporten les unitats de ventilació de tractament de l’aire.
 • Les màquines deshumectadores de la sala de la piscina estan sempre en funcionament. Es manté la humitat per sota del 60%.
 • Reforcem la periodicitat de la neteja dels filtres d’aire.
 • Als equips d’splits, diàriament es desinfectarà la superfície d’impulsió dels equips i setmanalment es desinfectarà el filtre.
 • Controlem la concentració de CO2 amb la mateixa periodicitat diària que la resta de paràmetres (temperatura, humitat, etc.).