Normes generals

  • Obligacions Dels Usuaris de Compliment General
Obligacions Dels Usuaris de Compliment General

a) Fer un bon ús de les instal·lacions esportives, respectar-les i cuidar-les, així com el mobiliari i qualsevol altre element que hi hagi instal·lat.

b) Identificar-se, davant del personal  al  servei  de  les  instal·lacions, en el moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en què se’ls hi sol·liciti.

c) Col·laborar en el manteniment de la neteja de la instal·lació i, amb aquesta finalitat, fer ús de les papereres i dels recipients higiènics que hi ha.

d) Respectar l’horari de funcionament.

e) Seguir les indicacions i instruccions que faci el personal de servei.

f) Es aconsellable comunicar  al  personal  que  hi  presta  servei  les  alteracions  de  funcionament,  els desperfectes o les deficiències en el funcionament de la instal·lació.

g) Tractar amb respecte la resta d’usuaris i d’usuàries i el personal que hi treballa (No es toleraran situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe).

h) Respectar i tenir cura del mobiliari, el material esportiu, els jardins i l’arbrat.

i) Abonar  puntualment  les  taxes  i/o  preus  públics  establerts  per  a  cada  servei  o  espai esportiu i per a cada modalitat d’ús determinada.

j) Efectuar  la pràctica esportiva amb el material  i  la vestimenta adient per a  cada  tipus d’instal·lació. A la piscina no és permès banyar-se amb vestit de neoprè, samarretes tèrmiques, etc. ni tampoc l’ús de les ulleres que tinguin una mida (ulleres de busseig, màscares, etc.)  o siguin de material fàcilment esmicolable que comporti un risc pels usuaris.

k) Abandonar  la  instal·lació  quan  hagin  estat  advertits/des  de  l’ incompliment  de  la normativa i es neguin a rectificar  la seva conducta. A aquest efecte, el personal de  la instal·lació  té  la  capacitat  d’expulsar  qualsevol  persona  o  entitat  que  no  compleixi  la normativa vigent, general o específica, que figura recollida com a no permesa o com a obligatòria per a cada espai, d’acord amb  la present normativa d’ús  i amb  la  resta de normativa legal que sigui d’aplicació.

l) Aportar  les  dades  necessàries  per  a  adquirir  la  condició  de  persona  usuària  de  les instal·lacions o la condició de persona inscrita a un curs o activitat.

m) No és permès:

gravar imatges ni sons.

realitzar entrenaments amb personal aliè.

fumar, ni menjar (excepte al lloc reservat per fer-ho).

accedir amb envasos de vidre.

usar el mòbil als vestidors, lavabos per a públic i piscina, i l’ús inadequat del mòbil als espais esportius.

  • Condicions D’accés a la Piscina Sant Jordi
Condicions D’accés a la Piscina Sant Jordi

a) Per accedir a la instal·lació, l’usuari/ària s’haurà d’identificar de la forma que s’estableixi, i utilitzar adequadament els sistemes de control d’accés.

b) Els horaris d’obertura i tancament de les instal·lacions estaran exposats a la recepció.

c) Els/les usuaris/àries hauran d’ajustar-se als dies i hores d’obertura i tancament de les instal·lacions i als dies i períodes de tancament establerts anualment.

d) En cas d’arribar a l’aforament màxim, FC Natació es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació, espais o a les diferents activitats.

e) Les entrades puntuals únicament permeten un únic accés a la instal·lació; no es podrà sortir i tornar a entrar un cop s’hagi accedit a l’espai.

f) En les activitats de grup que es vinguin a fer a les instal·lacions, el responsable de les persones participants mostrarà a la persona encarregada del control d’accés a la instal·lació, el seu DNI o document acreditatiu, per poder accedir als vestidors i a la resta d’espais esportius. Per obtenir les claus dels espais que s’hagin d’utilitzar, la persona responsable haurà de dipositar un document identificatiu, que li serà retornat una vegada lliurades les claus a la sortida.

g) Els menors de 14 anys es canviaran als vestidors col·lectius i utilitzaran el túnel de dutxes de la piscina olímpica (no poden utilitzar les dutxes dels vestidors).

h) En els centres amb vasos de piscines, el Decret 95/2000 del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya indica que els menors de 14 anys han d’estar acompanyats d’un adult. L’adult haurà d’estar en el mateix espai que el menor i vetllarà pel seu bon comportament. Un adult pot accedir amb un màxim de 2 menors. FC Natació fa extensiva aquesta situació als nois i noies de 14 a 17 anys, tot i que podran accedir-hi sols després d’haver realitzat una prova d’autosuficiència a la piscina i disposar d’una autorització signada pels pares/tutors, que seran els responsables que es respectin i compleixin les normes específiques de cada espai.

i) La direcció del centre, es reserva  el  dret  de  modificar  i/o  anul·lar  els  horaris  d’utilització  de  les instal·lacions quan les circumstàncies ho requereixin. Els horaris anul·lats i/o les activitats anul·lades no es podran recuperar.

Totes  les activitats començaran i acabaran  segons  l’horari  previst,  i  no  es  permetrà  d’ampliar-lo  si,  per  qualsevol incidència, l’activitat ha començat més tard o ha estat suspesa.

j) El personal de la FCN responsable de la instal·lació podrà tancar-la, per raons de seguretat o climatològiques, i quan es produeixin circumstàncies que puguin ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a les instal·lacions.

  • Altres Condicions D’accés
Altres Condicions D’accés

a) La resta de persones que accedeixin a les instal·lacions hauran d’acreditar pels mitjans que es considerin suficients la seva raó d’entrada en els diferents espais

b) Els usuaris i les usuàries no podran accedir a les instal·lacions amb vehicles, monopatins, patins, bicicletes o similars, ni amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica esportiva per a la qual estan autoritzats, llevat d’aquelles persones que ho necessitin per raons de mobilitat reduïda en atenció al  seu grau de discapacitat.

c) No es permet l’entrada d’animals, llevat dels gossos pigall.

  • Drets Dels Usuaris
Drets Dels Usuaris

a) Accedir a la instal·lació i realitzar les activitats fisicoesportives en l’horari establert i per a la finalitat per a la qual acrediti estar autoritzat.

b) Realitzar les activitats fisicoesportives per a les quals tinguin autorització.

c) Utilitzar els serveis d’accés general de les instal·lacions esportives.

d) Formular reclamacions, queixes  i  suggeriments  en  relació  amb  el  servei,  seguint  el procediment que hi hagi establert i rebre resposta de les queixes o reclamacions en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de la seva presentació.

e) Sol·licitar  informació  sobre  el  funcionament  o  la  gestió  de  les  instal·lacions,  així  com sobre programes i activitats esportives.

f) Exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, d’acord amb el que determina la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

g) Conèixer  les  característiques  de  les  instal·lacions.  Amb  aquesta  finalitat,  Piscina Sant Jordi mantindrà  actualitzat els canals propis d’informació  relativa  a  les  seves  característiques principals.

h) Disposar d’un reglament d’ús en el taulell d’informació.