Processos Administratius

 • Pagament de Quotes
 • Cobrament de Quotes Impagades
 • Modificació i baixes
 • Baixes temporals
 • Revisió mèdica i Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QIAF)
 • Devolucions casals i activitats
 • Reserva d’espais
 • Altres
Pagament de Quotes
 • L’alta al centre es formalitzarà a la recepció de la Piscina Sant Jordi o en línia mitjançant el punt web www.piscinasantjordi.cat
 • La durada dels abonaments serà per mesos naturals.
 • L’import dels drets d’inscripció, de l’assegurança mensual i del primer pagament mensual, cal abonar-lo, a recepció, en el moment de donar-se d’alta. Els següents pagaments es domiciliaran al compte bancari facilitat per l’usuari.
 • Les ofertes de descompte només es podran aplicar sempre que no s’hagi tramitat la baixa durant els 3 mesos anteriors.
 • L’assegurança mensual és obligatòria per a tots els usuaris.
 • Els rebuts es cobraran el dia 1 de cada mes mitjançant rebut bancari.
 • Els abonats podran canviar de modalitat d’abonament, sempre que ho comuniquin abans del dia 25 del mes anterior, i hauran de pagar les despeses administratives, la diferència dels drets d’inscripció, i de l’abonament que corresponguin.
 • En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica.
 • Les quotes es revisaran una vegada a l’any. El mes de gener de cada any s’aplicarà l’augment aprovat per l’Ajuntament de Barcelona en relació a les tarifes públiques.
Cobrament de Quotes Impagades
 • La devolució d’ 1 rebut domiciliat ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.
 • El gestor té  la potestat de posar un recàrrec  (actualment 4€).
Modificació i baixes
 • Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar-les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.
 • La notificació caldrà fer-la personalment, o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol·licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa. No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.
 • El canvi de quota motivat per la modificació del tram d’edat es farà de forma automàtica, prèvia notificació a l’interessat.
Baixes temporals
 • L’abonat pot sol·licitar la baixa temporal prèvia aportació de la documentació justificativa, sempre que ho comuniquin abans del dia 25 del mes anterior, abonant la quota de manteniment corresponent, per no perdre els drets d’inscripció. Caldrà emplenar i signar el full corresponent.
 • El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim 1 mes i màxim de 12 . Si la baixa s’allarga més enllà dels 12 mesos caldrà renovar la documentació justificativa. En cap cas es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu, o un cop hagi generat una quota impagada.
Revisió mèdica i Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QIAF)
 • Es recomana la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar una activitat física i especialment al col·lectiu de persones de més de 65 anys.
 • Cal omplir la fitxa de salut al moment d’inscriure’s.
 • Els usuaris majors de 60 anys hauran de presentar, al moment d’inscriure’s, un certificat mèdic donant conformitat per a la pràctica de l’esport. La direcció es reserva la capacitat de sol·licitar-lo a la  resta d’usuaris.
Devolucions casals i activitats
 • Es retornarà el 50% de l’import si la baixa es comunica 15 dies abans de començar l’activitat i sempre que sigui per malaltia o lesió, previ justificant mèdic.
Reserva d’espais
 • Es regularà la reserva d’espai en funció de la singularitat de cada espai esportiu.
Altres
 • En cas de pèrdua de la clau dels armariets cal abonar-ne l’import a l’administració.
 • Suggeriments i queixes: els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments i les queixes que creguin oportuns a la direcció del centre, dipositant-lo en la bústia situada al vestidor. En rebrà resposta en el termini màxim de 15 dies.