Utilització espais i material

  • ÚS DELS ESPAIS
ÚS DELS ESPAIS

a) No es podrà realitzar cap canvi en els serveis i/o espais que consten al pla d’usos, si no es disposa de l’autorització prèvia de Piscina Sant Jordi.

b) Tant els usuaris i usuàries com les entitats alienes a Piscina Sant Jordi que han llogat alguna instal·lació, hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del temps autoritzat.

c) No es permet ocupar els espais on s’estan desenvolupant activitats, o interferir-hi. Tampoc es permet ocupar espais lliures sense autorització prèvia dels responsables de les instal·lacions. No es permet l’ús  lliure de  les sales d’activitats i sales polivalents, si no es tracta d’activitats dirigides i/o supervisades per personal tècnic.

d) S’ha de respectar la normativa específica referent a cada espai i l’aforament màxim previst per a cada instal·lació.

  • ÚS DEL MATERIAL ESPORTIU
ÚS DEL MATERIAL ESPORTIU

a) Respecte al material esportiu que no sigui de la instal·lació, per raons de higiene i seguretat no es podrà fer servir.

b) Els usuaris/es són responsables del material esportiu que utilitzen, i l’hauran de retornar als seu lloc un cop l’han utilitzat. No és permet treure el material esportiu fora de les sales on està ubicat.

c) Cada entitat esportiva és responsable del material esportiu que utilitzi. Així mateix, les entitats hauran de respectar l’ordre dels magatzems del material esportiu i tenir-lo ordenat i guardat en l’espai assignat.

d) L’entrenador/a o la persona responsable de cada entitat haurà de dur el control del material utilitzat per a les activitats. També es farà responsable que, una vegada finalitzada l’activitat, la instal·lació, el material i els espais esportius utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar.

e) Tot desperfecte  ocasionat  a  la  instal·lació  o  al  material  a  causa  del  mal  ús  serà responsabilitat  de  la  persona  que  l’hagi  causat  i,  subsidiàriament,  de  l’entitat  a  la què pertanyi, si aquesta persona està  fent ús de  la  instal·lació com a  integrant d’un grup. Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable.

 

  • PAUTES DE COMPORTAMENT GENERAL
  • PAUTES DE COMPORTAMENT SALUDABLES
  • ORDENACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS
  • OBJECTES PERDUTS I DISPONIBILITAT D’ARMARIETS
  • ARMARIETS
PAUTES DE COMPORTAMENT GENERAL

a) Les persones  usuàries  mantindran  la  neteja  i  l’ordre  de  tota  la  instal·lació,  de l’equipament  i  del material  esportiu,  així  com  un  comportament  respectuós  envers  el personal i la resta de gent que hi sigui present.

b) S’ha de vetllar perquè  es  respectin  al màxim  tots  els  elements de  la  instal·lació  i  les normes específiques d’ús:  fer bon ús de  les papereres, deixar els  vestidors  en bones condicions per a les persones que vindran més tard, etc.

c) Cal respectar les normes i els consells del personal de la instal·lació esportiva.

d) En general, no es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica de les persones usuàries (No es toleraran situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe).

e) Per a  la  utilització  de  l’espai  esportiu,  les  usuàries  i  els  usuaris  tenen  l’obligació  de canviar-se  les  sabates  del  carrer  i  fer  servir  calçat  exclusiu  i  adequat  a  l’activitat esportiva, així com de portar  roba esportiva. No es podrà  fer activitat  física amb  roba de carrer.

f) És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba. No es permet de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació.

g) S’aconsella no  portar  objectes  de  valor  a  la  instal·lació,  ja  que  la  direcció  no  es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats.

 

PAUTES DE COMPORTAMENT SALUDABLES

a) És recomanable una revisió mèdica prèvia per al cas que es vulgui iniciar una activitat esportiva. En  tot  cas,  serà  responsabilitat  exclusiva  de  la  persona  usuària  qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant la pràctica esportiva.

b) Piscina Sant Jordi posa assessorament a disposició de les persones usuàries, durant  tot el període d’obertura de les  instal·lacions, s’aconsella adreçar-se al personal  tècnic que pot assessorar-les sobre  la millor manera de  fer activitat física.

c) És recomanable  fer  un  escalfament  adient  abans  de  començar  l’activitat  física  i  en acabar-la, fer exercicis d’estirament i de relaxació per tornar a la calma, abans d’anar a la dutxa. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus de lesió provocada per una mala pràctica.

d) Durant les  sessions,  és  recomanable  hidratar-se  bevent,  sovint,  petites  quantitats d’aigua.

e) És recomanable no menjar des de dues hores abans de fer exercici.

f) A les sessions dirigides, cal seguir els consells del personal tècnic i consultar-li qualsevol dubte que es pugui tenir.

 

ORDENACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS

a) La direcció farà públic,  per  a  cada  espai,  el  quadre  d’horaris  d’activitats  programades d’acord amb el pla d’usos, i serà obligatori respectar-lo.

b) La direcció del centre, es reserva  el  dret  de  modificar  i/o  anul·lar  els  horaris  d’utilització  de  les instal·lacions quan les circumstàncies ho requereixin. Totes  les activitats començaran i acabaran  segons  l’horari  previst,  i  no  es  permetrà  d’ampliar-lo  si,  per  qualsevol incidència, l’activitat ha començat més tard o ha estat suspesa.

c) L’accés a les sessions dirigides ha de ser a l’horari indicat. Transcorreguts 10 minuts des de l’ inici de la sessió (5’ en les modalitats exprés), no s’hi permetrà l’accés.

d) No es permet, en cap  cas, dur a  terme  cursos particulars  ni assessorament  tècnic a nivell particular a les instal·lacions esportives.

 

OBJECTES PERDUTS I DISPONIBILITAT D’ARMARIETS

a)  Piscina Sant Jordi no es responsabilitza dels objectes dipositats als armariets, igualment tampoc es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions.

b)  Es recomana no portar objectes de valor, perquè FC Natació no es farà responsable en cas de pèrdua o sostracció.

c)  Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a disposició de les persones usuàries durant un mes.  Transcorregut  aquest  termini,  el/la  responsable  de  la  instal·lació  els destruirà o donarà a organitzacions no governamentals.

d)  No es recolliran ni guardaran sabons, cremes corporals, ni roba interior.

ARMARIETS

L’ús dels armariets és un servei que ofereix Piscina Sant Jordi perquè els usuaris de la instal·lació puguin guardar-hi els efectes personals mentre duen a terme l’activitat fisicoesportiva. En cap cas és un servei de consigna. Hi ha dos tipus d’armariets als centres de Piscina Sant Jordi:

Armariets puntuals – a disposició dels usuaris (majors de 14 anys) de forma temporal i utilitzant un cadenat.

a)En finalitzar l’activitat o l’estada a la instal·lació, la persona usuària haurà de deixar l’armariet lliure, buit i net.

b)Cada dia, en acabar l’horari d’obertura de les instal·lacions, el personal responsable desallotjarà els armariets que no estiguin lliures i els objectes que hi hagi passaran a tenir la condició d’objectes perduts.  Piscina Sant Jordi no es farà càrrec del cadenat trencat per alliberar l’armariet.

Armariets de lloguer – són els que les persones usuàries (majors de 14 anys) poden llogar per un període determinat de temps, previ pagament de la taxa corresponent, i són d’ús propi durant aquest període.

Recomanacions:

a)S’aconsella guardar la bossa, la roba i les sabates dins l’armariet.  Per raons higièniques, les sabates s’han de guardar protegides.  Cal tractar el pany amb cura.

b)En cas de pèrdua de la clau o de problemes amb el pany, cal avisar a  la recepció del centre.  En cas de pèrdua de la clau o altre element de tancament, s’abonarà la taxa corresponent a la seva reposició.

c)Es recomana no deixar-hi objectes de valor, perquè FC Natació no es farà responsable del contingut en cas de pèrdua o sostracció.

FC Natació es reserva el dret de comprovar el contingut de tots els armariets quan ho estimi convenient per motius de seguretat de les instal·lacions i de la resta de persones usuàries o quan es presumeixi, de manera fonamentada, la seva utilització indeguda.